Online Privacy Policy

1. Inleiding

Securitas N.V. en zijn dochterondernemingen en filialen (samen ‘Securitas, wij, ons of onze’) heeft respect voor uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen overeenkomstig de geldende privacywetgeving.

Deze Securitas Online Privacy Policy licht toe hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer specifieke factoren met betrekking tot de fysieke, psychische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij verwijzen naar andere beleidslijnen voor specifieke toepassingen, https://www.securitas.be/over-ons/privacy/

2. Aanvaarding van het beleid

Het gebruik van deze website is onderworpen aan deze Securitas Online Privacy Policy. Door ons persoonlijke gegevens te verschaffen, begrijpt en aanvaardt u het verzamelen, het verwerken, de internationale overdracht en het gebruik van deze informatie zoals beschreven in deze Securitas Online Privacy Policy. Wanneer door de geldende wetgeving vereist, vragen wij uw expliciete goedkeuring. Aangezien deze Securitas Online Privacy Policy op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, verdient het aanbeveling deze Securitas Online Privacy Policy geregeld te raadplegen.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking, verantwoordelijk voor het verwerken van alle persoonlijke gegevens via deze website, is Securitas. Verantwoordelijke voor de verwerking betekent het bedrijf Securitas dat, naast of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens bepaalt.

4. Categorieën van verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens op een aantal diverse manieren via onze gewone bedrijfsactiviteiten, zowel online als offline. Dit is bijvoorbeeld wanneer u bestellingen plaatst of producten of diensten aankoopt, overeenkomsten sluit of met ons communiceert, of onze websites bezoekt en gebruikt. Wij ontvangen ook persoonlijke informatie van onze klanten om namens hen diensten te verlenen.

De categorieën van persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen en verwerken, zijn:

 • contactinformatie waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals uw naam, functietitel, leeftijd en aanspreektitel, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadressen of andere adressen waarop wij uw berichten kunnen sturen, bedrijfsinformatie en registratiegegevens die u ons op onze website geeft;
 • relatiegegevens die ons helpen met u zaken te doen, zoals de aard van producten en diensten die u kunnen interesseren, contact- en productvoorkeuren, talen, kredietwaardigheid, marketingvoorkeuren en demografische gegevens;
 • transactiegegevens over de manier waarop u met ons omgaat, waaronder aankopen, verzoeken, gegevens over uw klantenaccount, bestel- en contactgegevens, leveringsinformatie, factuur- en financiële gegevens, informatie voor belastingen, transactie- en correspondentiegeschiedenis, en informatie over de manier waarop u onze websites gebruikt en ermee omgaat, en
 • veiligheidsgegevens en gegevens inzake de naleving van regels die ons helpen onze belangen te verdedigen, waaronder informatie voor conflictbeheersing, fraudepreventie en interne controle, evenals informatie die nodig is voor de veiligheid van onze gebouwen en terreinen, zoals beeldopnamen.

5. Doeleinden van verwerking

Securitas en zijn dochterondernemingen waarmee we uw persoonlijke gegevens delen, gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • verbetering van website: onderhoud, aanpassing en verbetering van de website;
 • relatiebeheer: beheer van onze duurzame relatie met u, waaronder communicatie met u, het verwerken van uw bestellingen en verzoeken, en het verlenen van andere diensten in verband met uw verzoeken;
 • marketing: promotionele aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten van Securitas; en
 • bedrijfsnoden: beheer van onze bedrijfsbehoeften, zoals het verwerken van betalingen en beheer van accounts, productontwikkeling, contactbeheer, bedrijfsbestuur, audits en naleving van de wetgeving.

6. Rechtsgrond

Wij mogen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming;
 • de uitvoering van een contract met u;
 • het gerechtvaardigd belang van Securitas,als gewone bedrijfsactiviteiten.

7. Gegevensuitwisseling

In verband met de hierboven in Hoofdstuk 5 beschreven doeleinden kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’:

 • derde partijen: wij kunnen derde partijen inschakelen om namens ons diensten te leveren of functies te vervullen. Wij kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar maken voor deze derde partijen om deze diensten en functies te kunnen uitvoeren. Alle verwerking van die persoonlijke gegevens zal in onze opdracht en in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden worden uitgevoerd;
 • wettelijke verplichtingen: wij kunnen ook persoonlijke gegevens met betrekking tot personen beschikbaar maken voor het publiek of gerechtelijke instanties, wethandhavingsinstanties en agentschappen, zoals door de wet voorgeschreven, inclusief het beantwoorden aan de vereisten voor nationale veiligheid en wethandhaving, en inclusief agentschappen en rechtbanken in de landen waarin wij actief zijn. Indien bij wet toegestaan, kunnen wij deze informatie ook aan derde partijen doorgeven (inclusief juridisch advies), indien dat nodig is om wettelijke claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen, om onze rechten te handhaven, om onze eigendom of de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen, of indien nodig ter ondersteuning van externe audits, naleving en functies op het gebied van ondernemingsbestuur;
 • fusies & overnames: persoonlijke gegevens kunnen worden overgemaakt aan een partij die het vermogen of de activa van Securitas of zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk verwerft bij een verkoop, fusie, faillissement, ontbinding of andere;
 • filialen: wij kunnen ook persoonlijke gegevens doorgeven en delen met onze filialen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

8. Bewaring

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig bewaren voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving.

9. Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Securitas kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan entiteiten (ontvangers) in landen buiten de EER, die onvoldoende bescherming van persoonlijke gegevens bieden. In dergelijke gevallen kunnen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie voldoende wordt beveiligd.

10. Beveiliging

Wij nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen die redelijkerwijze ontwikkeld zijn om persoonlijke informatie te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, en tegen elke andere vorm van onwettige verwerking. Toegang tot persoonlijke gegevens wordt beperkt tot gemachtigde ontvangers op een “need-to-know”-basis. Wij passen een uitgebreid programma voor informatiebeveiliging toe, dat in verhouding is met de risico’s die de verwerking inhoudt. Dit programma wordt voortdurend aangepast om operationele risico’s te beperken en persoonlijke informatie te beschermen, rekening houdend met praktijken die in de sector zijn aanvaard.

11. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht Securitas toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en ze te corrigeren of te laten verwijderen, om hun verwerking te beperken, om u tegen de verwerking te verzetten, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be

12. Toestemming

Door ons persoonlijke gegevens te verschaffen, begrijpt en aanvaardt u het verzamelen, het verwerken, de internationale overdracht en het gebruik van deze persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Securitas Online Privacy Policy. Wanneer door de geldende wetgeving vereist, kunnen wij uw expliciete goedkeuring vragen. U kunt zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’-doeleinden, of elke toestemming die u eerder voor een specifiek doeleind hebt gegeven, kosteloos weer intrekken door op de overeenkomstige links op onze website te klikken, de richtlijnen in een e-mail te volgen of contact op te nemen met de gegevensbeveiligingsmedewerker (zie contact).

13. Cookies

Voor een vlotte werking van onze website kunnen wij kleine bestandjes op uw computer opslaan, die ons nuttige informatie verschaffen (zogenaamde ‘cookies’). U kunt van de voordelen van deze cookies afzien door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

Securitas kan gebruik maken van één of meer van de volgende cookie-types:

(i)     Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de werking van de website. Deze cookies zijn van essentieel belang om de website correct te laten werken. Ze omvatten cookies die eerdere acties onthouden (bv. ingevoerde tekst) wanneer u in eenzelfde sessie naar een pagina terugbladert. Deze cookies identificeren u niet als een persoon. Als u geen noodzakelijke cookies aanvaardt, kan dit een invloed hebben op de werking van de website of delen ervan.

(ii)     Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar de website terugkeert, en om te onthouden welke keuzes u hebt gemaakt om Securitas toe te laten de inhoud van zijn website voor u te personaliseren. De informatie die door functionele cookies wordt verzameld, kan persoonlijk identificeerbare informatie zijn die u ons hebt verschaft. Indien u geen functionele cookies aanvaardt, kan dit een invloed hebben op de werking en de functionaliteit van de website en kan haar inhoud beperkt zijn.

(iii)     Analytische/prestatie-cookies

Met analytische/prestatie-cookies kan Securitas het aantal bezoekers tellen en begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door informatie te verschaffen over onder meer de bezochte rubrieken, de tijd die op de website wordt doorgebracht en eventuele problemen. Zo kan Securitas de werking van de website verbeteren. Prestatie-cookies identificeren u niet als een persoon. Alle gegevens worden anoniem verzameld.

(iv)     Reclame-/doelgroepgerichte cookies

Reclame-/doelgroepgerichte cookies registreren uw bezoek aan de website, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Securitas kan deze informatie gebruiken om de website en de op deze sites weergegeven advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Reclamecookies kunnen worden gebruikt om doelgerichte reclame te tonen en Securitas te helpen de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten. Securitas kan deze informatie voor dit doel ook met derde partijen delen (inclusief adverteerders). De meeste reclamecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen persoonlijke gegevens verzamelen.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren of te melden wanneer u een cookie ontvangt, om cookies te verwijderen of onze website te bezoeken met de anonieme instellingen van uw browser. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de helppagina van uw browser voor meer informatie over het aanpassen of wijzigen van uw browserinstellingen. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën die informatie op uw toestel opslaan, moet u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. Denk erom dat bepaalde functies van onze websites mogelijk niet correct werken indien u cookies of deze technologieën niet aanvaardt.

Wij kunnen op onze website ook Google Analytics gebruiken om informatie te verzamelen over uw online activiteit op onze website, zoals de internetpagina’s die u bezoekt, de links waarop u klikt en de zoekopdrachten die u op onze websites uitvoert. Wij kunnen de informatie gebruiken om rapporten samen te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, zoals het aantal bezoekers van de website, vanwaar bezoekers de website hebben bereikt en welke pagina’s ze hebben bezocht. De informatie die door deze cookies en uw huidig IP-adres wordt gegenereerd, wordt door uw browser doorgestuurd naar Google, dat ze opslaat op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google maakt namens ons gebruik van deze informatie om het gebruik van onze website zoals hierboven beschreven te evalueren. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt bewaard, zal niet worden verbonden aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Meer informatie over de informatie die met Google Analytics wordt verzameld, vindt u op http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. U kunt deze cookies uitschakelen met de betreffende instellingen van uw browser. Indien u dit doet, is het mogelijk dat u niet de volledige functionaliteit van onze websites kunt gebruiken. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on hier downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wijzigingen aan het beleid

14. Updates

Securitas kan deze Securitas Online Privacy Policy op ieder ogenblik wijzigen. Wijzigingen worden van kracht wanneer wij het gewijzigde Beleid op de website beschikbaar hebben gemaakt. Als u de website na deze wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Securitas Online Privacy Policy hebt aanvaard.

15. Contact

Met alle opmerkingen en vragen kunt u bij ons terecht via de contactpagina: https://www.securitas.be/contact/

Voor het uitoefenen van de rechten van de betrokkenen verwijzen wij naar de contactgegevens van de gegevensbeveiligingsmedewerker van Securitas:

 • E-mail : dpo@securitas.be
 • Address: DPO Securitas, Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem, Belgique